Aviso Legal e política de privacidade

Aviso Legal e política de privacidade

Aviso Legal e política de privacidade

A dirección URL [páxina web: http://www.portovilagarcia.es/ , así como os subdominios  https://servicios.portovilagarcia.es  https://accesos.portovilagarcia.es (en diante os sitios web) son dominios rexistrados pola Autoridade Portuaria de Vilagarcía de Arousa e a súa Ría.

En cumprimento co deber de información recollido en artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, infórmase que este sitio web é propiedade de:

 • Entidade: Autoridade Portuaria de Vilagarcía de Arousa e a súa Ría (dependente do Ministerio de Fomento).
 • NIF:  Q3667003 B
 • Domicilio social:  Peirao de  Pasaxeiros, 1. 36600, Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)- España
 • Correo electrónico de contacto: sac@portovilagarcia.es
 • Teléfono: 986565129 / Fax: 986565800

O sitio web www.portovilagarcia.es é unha iniciativa da Autoridade Portuaria de Vilagarcía, concibida cunha dobre finalidade:

Por unha banda, é unha ferramenta promocional e de difusión da información xerada por e relativa á propia actividade da Autoridade Portuaria, dirixida tanto á sociedade en xeral como a comunidade portuaria e loxística, con información tanto institucional como de carácter comercial-promocional; por outra, é un instrumento para a modernización da xestión da Autoridade Portuaria, a través da posta ao dispor das empresas da cadea loxística portuaria e membros da comunidade portuaria de servizos de información, comerciais e operativos asociados á función do porto como  nodo loxístico para o transporte marítimo e intermodal de mercadorías

O usuario comprométese a non utilizar o sitio web nin a información ofrecida no mesmo para a realización de actividades contrarias á Lei, a moral ou a orde pública, e a respectar as condicións de uso establecidas pola empresa.

A Autoridade Portuaria de Vilagarcía de Arousa, responsable do sitio web www.portovilagarcia.es (en diante sitio web), pon ao dispor dos usuarios o presente documento para informar acerca das condicións de uso do sitio web.

A Autoridade Portuaria recomenda ler atentamente o presente aviso legal e outras políticas de protección de datos e textos legais, con carácter previo á utilización da páxina web e os servizos nela dispoñibles.

O feito de conectarse a esta páxina web implica a aceptación do presente aviso legal. Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de usuario, comprometéndose á  observancia e cumprimento rigoroso das disposicións aquí dispostas, así como a calquera outra disposición legal que fose de aplicación.

 

RESPONSABILIDADE

O usuario será o único responsable das infraccións en que poida incorrer ou dos prexuízos que se poidan causar a terceiros pola indebida e ilexítima utilización deste sitio web.

A Autoridade Portuaria de Vilagarcía de Arousa non será responsable dos posibles danos ou prexuízos que se puidesen derivar de interferencias omisións, interrupcións, virus informáticos, avarías telefónicas ou desconexións no funcionamento operativo deste sistema electrónico, motivadas por causas alleas á Autoridade Portuaria de Vilagarcía de Arousa, de atrasos ou bloqueos no uso do presente sistema electrónico causados por deficiencias ou sobrecargas de liñas telefónicas, sobrecargas no sistema da internet ou noutros sistemas electrónicos.

A Autoridade Portuaria de Vilagarcía de Arousa a través da súa páxina web ofrece información e servizos sen garantía expresa ou implícita da súa exactitude ou integridade. A Autoridade Portuaria de Vilagarcía de Arousa non garante a veracidade nin se responsabiliza das consecuencias que puidesen derivarse dos erros nos contidos proporcionados por terceiros que puidesen aparecer neste sitio web. A Autoridade Portuaria de Vilagarcía de Arousa exímese de responsabilidade en canto aos erros tipográficos ou inexactitudes que puidesen apreciarse nos contidos do seu sitio web.

Igualmente, a Autoridade Portuaria de Vilagarcía de Arousa tampouco se responsabiliza dos contidos, produtos ou servizos que poidan visualizarse mediante ligazóns electrónicas ( links), directa ou indirectamente, a través deste sitio web.

O usuario poderá:

 • Acceder de forma gratuíta e sen necesidade de autorización previa aos contidos e servizos do sitio web dispoñibles como tales, sen prexuízo das condicións técnicas, particulares ou a necesidade do previo rexistro respecto de servizos e contidos específicos, segundo determínese nestas condicións xerais.
 • Utilizar os servizos e contidos dispoñibles para o seu uso exclusivamente particular, sen prexuízo do disposto nas condicións particulares que poidan regular o uso dun determinado servizo e/ou contido
 • Facer un uso correcto e lícito do sitio web, de conformidade coa lexislación vixente.

O usuario non poderá:

 • Utilizar os servizos, total ou parcialmente, para promocionar, vender, contratar, divulgar publicidade ou información propia ou de terceiras persoas sen autorización previa da Autoridade Portuaria.
 • Utilizar os servizos e contidos ofrecidos a través do sitio web de forma contraria ás condicións xerais de uso e/ou as condicións particulares que regulen o uso dun determinado servizo e/ou contido, e en prexuízo ou con menoscabo dos dereitos do resto de usuarios.
 • Realizar calquera acción que impida ou dificulte o acceso ao sitio web polos usuarios.
 • Empregar calquera tipo de virus informático, código, software, programa informático, equipo informático ou de telecomunicacións, que poidan provocar danos ou alteracións non autorizadas dos contidos, programas ou sistemas accesibles a través dos servizos e contidos prestados no sitio web ou nos sistemas de información, arquivos e equipos informáticos dos usuarios dos mesmos; ou o acceso non autorizado a calquera contidos e/ou servizos da web.
 • Realizar calquera acción que supoña a reprodución, distribución, copia, alugueiro, comunicación pública, transformación ou calquera outra acción similar que supoña a modificación ou alteración, de todo ou parte dos contidos e servizos do sitio web ou a explotación económica dos mesmos, sen a autorización previa e por escrito da Autoridade Portuaria de Vilagarcía ou do terceiro propietario dos dereitos de propiedade intelectual e industrial relativos aos servizos ou contidos do sitio web e a salvo do disposto nestas condicións xerais ou, no seu caso, condicións particulares que regulen o uso dun servizo e/ou contido existente no sitio web.

A Autoridade Portuaria de Vilagarcía de Arousa resérvase os seguintes dereitos:

 • Modificar as condicións de acceso ao sitio web, técnicas ou non, de forma unilateral e sen aviso previo/previo aviso aos usuarios, sen prexuízo dos disposto nas condicións particulares que poidan regular o uso dun determinado servizo e/ ou contido do sitio web.
 • Establecer condicións particulares ou outros requisitos para o acceso a determinados servizos e/ou contidos.
 • Limitar, excluír ou condicionar o acceso dos usuarios cando non se dean todas as garantías de utilización correcta do sitio web polos mesmos, conforme ás obrigacións e prohibicións asumidas polos mesmos.
 • Finalizar a prestación dun servizo ou subministración dun contido, sen dereito a indemnización, cando o mesmo resulte ilícito ou contrario ás condicións establecidas para os mesmos, sen prexuízo do disposto nas condicións particulares que poidan regular o uso dun determinado servizo e/ou contido do sitio web.
 • Modificar unilateralmente e sen aviso previo/previo aviso, sempre que o considere oportuno, a estrutura e deseño do sitio web, así como actualizar, modificar ou suprimir todo ou parte dos contidos ou servizos e condicións de acceso e/ou uso do sitio web, podendo mesmo limitar ou non permitir o acceso á devandita información.
 • Denegar en calquera momento e sen necesidade de aviso previo o acceso ao sitio web a aqueles usuarios que incumpran estas condicións xerais.
 • Emprender calquera acción legal ou xudicial que resulte conveniente para a protección dos dereitos da Autoridade Portuaria de Vilagarcía de Arousa.
 • Esixir a indemnización que puidese corresponder polo uso indebido ou ilícito de todo ou parte dos servizos e contidos prestados a través do sitio web.

O titular do sitio web www.portovilagarcia.es é a Autoridade Portuaria de Vilagarcía de Arousa, con domicilio en  Peirao de  pasaxeiros, 1, 36600 Vilagarcía de Arousa e con CIF  Q-3667003- B

A Autoridade Portuaria de Vilagarcía de Arousa é un organismo público dependente do Ministerio de Fomento, responsable da xestión do porto de Vilagarcía de Arousa. Réxese polo texto refundido da Lei de Portos do Estado e da Mariña Mercante aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2001, do 5 de setembro.

Correo: sac@portovilagarcia.es

Tel. 986 565 129

En cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos, Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 ( GDPR), Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal ( LOPDCP, 15/99), Regulamento de Desenvolvemento da  LOPDCP (Real Decreto, 1720/2007, do 21 de decembro), informámoslle da Política de Protección de Datos Persoais, no que se refire ao tratamento dos datos persoais, é a que se detalla a continuación.

O responsable do tratamento é a persoa xurídica que determina os fins e medios do tratamento de datos persoais. Noutras palabras, o responsable decide como e con que finalidades trátanse os datos persoais.

Para os efectos da presente Política de Protección de Datos, o responsable do tratamento dos datos persoais é:

 • Responsable do tratamento: Autoridade Portuaria de Vilagarcía de Arousa e a súa Ría (dependente do Ministerio de Fomento).
 • NIF:  Q3667003 B
 • Domicilio social:  Peirao de  Pasaxeiros, 1. 36600, Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)- España
 • Correo electrónico de contacto: registro@portovilagarcia.es
 • Teléfono: 986565129 / Fax: 986565800
 • Delegado de Protección de Datos: Portos do Estado, organismo público encargado da execución da política portuaria do Goberno de España e da coordinación e control de eficacia do sistema portuario de titularidade  estatal.

Un dato persoal é toda información sobre unha persoa física identificada ou identificable.

Para as finalidades establecidas nesta Política de Privacidade, o responsable solicita e trata os datos persoais que se explican en cada tipo de tratamento, e que dependerán dos diferentes servizos que solicite ou a relación contractual que manteña coa nosa entidade.

A nosa organización comprométese a tratar con total confidencialidade e a aplicar as medidas de seguridade adecuadas, de tipo físico, técnico e organizativo, para a protección dos seus datos persoais.

Vostede garante e responde, en calquera caso, da veracidade, exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais proporcionados e comprométese a mantelos debidamente actualizados.

1.Que tipo de datos persoais tratamos?

 • Datos identificativos: nome, DNI, dirección, teléfono, dirección de correo electrónico, número de seguridade social.
 • Datos de características persoais: Sexo, estado civil, nacionalidade, idade, data e lugar de nacemento e datos familiares.
 • Datos financeiros: conta bancaria.
 • Datos de circunstancias sociais: licenzas e permisos.
 • Datos académicos e profesionais: profesión, cargo, experiencia, titulacións.
 • Outros: A priori non é posible identificar se se van a rexistrar categorías especiais de datos, posto que o Rexistro non limita o contido que poida presentar o administrado nunha instancia de texto libre.


2.Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

A finalidade do tratamento é o Rexistro de entrada e saída de documentos, e a súa xestión. O Rexistro (electrónico) de documentos é unha obrigación legal para todas as Administracións Públicas que impón a Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común.

A nosa organización comprométese a tratar con total confidencialidade e a aplicar as medidas de seguridade adecuadas, de tipo físico, técnico e organizativo, para a protección dos seus datos persoais.

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación de servizo solicitada polo interesado na entrada do rexistro de documentos.

Se decide cancelar os seus datos persoais, estes poderán conservarse nas nosas bases de datos durante os prazos previstos pola lexislación para poder cumprir coas obrigacións fiscais e contables, e serán eliminados unha vez haxan prescrito devanditos prazos legais ou aqueles que sexan de aplicación. En todo caso, estarase á normativa en materia de eliminación de documentos polas Administracións Públicas.

         

3.Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos é o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos do responsable, en virtude do artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas ( LPAC).

En determinados casos tamén o será a execución do contrato.

         

4.A que destinatarios comunicaranse os seus datos?

Non se realizan cesións, salvo as que por obrigación legal sexa necesario realizar a organismos públicos ou a outros rexistros administrativos en virtude do art. 16 da  LPAC.

Sobre transferencias internacionais de datos persoais Non se previron para este tratamento.

1.Que tipo de datos persoais tratamos?

 • Datos identificativos: nome, DNI, dirección, teléfono, dirección de correo electrónico, número de seguridade social.
 • Datos de características persoais: Sexo, estado civil, nacionalidade, idade, data e lugar de nacemento e datos familiares.
 • Datos financeiros: conta bancaria.
 • Datos de circunstancias sociais: licenzas e permisos.
 • Datos académicos e profesionais: profesión, cargo, experiencia, titulacións.
 • Outros: nalgún caso poderemos ter datos como o grao de discapacidade a efectos de cumprimento de obrigacións fiscais.

       

2.Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

A finalidade do tratamento é a xestión da relación laboral, a xestión de nóminas, a xestión administrativa e de pagos, o cumprimento das obrigacións fiscais e laborais da empresa, control de accesos, a xestión de formación e do desenvolvemento profesional, e a prevención de riscos laborais.

A nosa organización comprométese a tratar con total confidencialidade e a aplicar as medidas de seguridade adecuadas, de tipo físico, técnico e organizativo, para a protección dos seus datos persoais.

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación laboral. Se decide cancelar os seus datos persoais, estes poderán conservarse nas nosas bases de datos durante os prazos previstos pola lexislación para poder cumprir coas obrigacións fiscais e contables, e serán eliminados unha vez haxan prescrito devanditos prazos legais ou aqueles que sexan de aplicación.

3.Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos é a execución do contrato que vincula a nosa relación laboral, así como o cumprimento das nosas obrigacións legais en materia fiscal, contable e administrativa. Nalgún caso, tamén poderiamos solicitar o seu consentimento para algunha outra finalidade, como a utilización da súa imaxe en redes sociais ou medios de comunicación.

Ademais, a base legal para o tratamento dos seus datos é o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos do responsable, en virtude do Estatuto Básico do Empregado Público.

4.A que destinatarios comunicaranse os seus datos?

Non se realizan cesións, salvo as que por obrigación legal sexa necesario realizar a organismos públicos como a Seguridade Social (cotas de afiliación e datos de emprego), INSS ou o  SEPE, a Axencia Tributaria (datos e retencións fiscais), a Intervención Xeral do Estado e o Tribunal de Contas, Avogacía do Estado, Xulgados e Tribunais,  Mutualidad, ou ás entidades financeiras encargadas de intervir na operativa de pagos de nóminas.

Sobre transferencias internacionais de datos persoais Non se previron para este tratamento.

1.Que tipo de datos persoais tratamos?

 • Datos identificativos: nome, DNI, dirección, teléfono, dirección de correo electrónico, número de seguridade social.
 • Datos de características persoais: Sexo, estado civil, nacionalidade, idade, data e lugar de nacemento e datos familiares.
 • Datos académicos e profesionais: profesión, cargo, experiencia, titulacións.
   

2.Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

Tratamos os datos persoais que nos facilite para a xestión dos procesos de selección da organización.

A nosa organización comprométese a tratar con total confidencialidade e a aplicar as medidas de seguridade adecuadas, de tipo físico, técnico e organizativo, para a protección dos seus datos persoais.

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres duren os procesos de selección. En todo caso, conservaremos os seus datos para futuros procesos de selección dentro do ano posterior ao envío dos datos.

3.Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos é o seu consentimento expreso.

Ademais, a base legal para o tratamento dos seus datos é o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos do responsable, en virtude do Estatuto Básico do Empregado Público.

4.A que destinatarios comunicaranse os seus datos?

Non se van a ceder os seus datos persoais a ningunha entidade, salvo as que sexan necesarias por obrigación legal.

Sobre transferencias internacionais de datos persoais Non se previron para este tratamento.

1.Que tipo de datos persoais tratamos?

 • Datos identificativos: nome, DNI, dirección, teléfono, dirección de correo electrónico.
 • Datos financeiros: conta bancaria, datos tarxeta crédito.
 • Datos académicos e profesionais: profesión, cargo, experiencia, titulacións.
 • Datos relativos a transaccións: produtos e servizos fornecidos.
   

2.Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

A finalidade do tratamento é a xestión das licitacións e contratacións de bens, obras e servizos, de conformidade co disposto na Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público.

A nosa organización comprométese a tratar con total confidencialidade e a aplicar as medidas de seguridade adecuadas, de tipo físico, técnico e organizativo, para a protección dos seus datos persoais.

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación contractual. Se decide cancelar os seus datos persoais, estes poderán conservarse nas nosas bases de datos durante os prazos previstos pola lexislación para poder cumprir coas obrigacións fiscais e contables, así como as garantías en materia de contratación (obrigacións de mantemento de información e publicidade nos perfís) e serán eliminados unha vez haxan prescrito devanditos prazos legais ou aqueles que sexan de aplicación.

3.Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos é a execución do contrato que vincula a nosa relación de cliente ou provedor, así como o cumprimento das nosas obrigacións legais en materia fiscal, contable e administrativa.

Ademais, a base legal para o tratamento dos seus datos é o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos do responsable, en virtude da Lei 9/2017, de contratos do sector público.

A comunicación de ofertas e promocións que poderían ser do seu interese está baseada no consentimento expreso que se lle solicita. Sen prexuízo disto, ademais en virtude do art. 21.2 da Lei 34/2002, de servizos da sociedade da información e comercio electrónico, non é necesario o consentimento cando exista unha relación contractual previa, sempre que os seus datos obtivéronse de forma lícita e sexan utilizados para o envío de comunicacións comerciais referentes a produtos ou servizos da nosa empresa similares aos que inicialmente foron obxecto de contratación con vostede, como cliente ou provedor.

4.A que destinatarios comunicaranse os seus datos?

Non se van a ceder os seus datos persoais a ningunha entidade, salvo as que sexan necesarias por obrigación legal, así como aquelas necesarias para levar a cabo as nosas actividades comerciais como a cesión a entidades financeiras para realizar pagos.

Sobre transferencias internacionais de datos persoais Non se previron para este tratamento.

1.Que tipo de datos persoais tratamos?

 • Datos identificativos: nome, DNI, dirección, teléfono, dirección de correo electrónico.
 • Datos financeiros: conta bancaria, datos tarxeta crédito.
 • Datos académicos e profesionais: profesión, cargo, experiencia, titulacións.
 • Datos relativos a transaccións: produtos e servizos fornecidos.
   

2.Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

A finalidade do tratamento é a xestión dos procedementos sancionadores #ante infraccións cometidas polos usuarios das instalacións portuarias.

A nosa organización comprométese a tratar con total confidencialidade e a aplicar as medidas de seguridade adecuadas, de tipo físico, técnico e organizativo, para a protección dos seus datos persoais.

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres non transcorran os prazos previstos pola lexislación para a prescrición das infraccións e sancións, de conformidade co art. 309 e  ss. do Real Decreto Lexislativo 2/2011, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Portos do Estado e a Mariña Mercante. Concretamente serán 5 anos.

3.Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos é o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos do responsable, en virtude de:

Real Decreto Lexislativo 2/2011, de 5 setembro, Lei de Portos do Estado e da Mariña Mercante: arts. 295 e  ss. sobre réxime de policía e policía portuaria.
Lei Orgánica 4/2015, do 30 de marzo, de protección da seguridade cidadá: DÁ 6ª
Regulamento de Explotación e Policía da Autoridade Portuaria de Vilagarcía de Arousa


4.A que destinatarios comunicaranse os seus datos?

Non se van a ceder os seus datos persoais a ningunha entidade, salvo as que sexan necesarias por obrigación legal:

 • Corpos e Forzas de Seguridade
 • Xulgados e Tribunais
 • Administración Tributaria
 • Avogacía do Estado
 • Consello de Estado
 • Intervención Xeral do Estado e Tribunal de Contas

Sobre transferencias internacionais de datos persoais Non se previron para este tratamento.

1.Que tipo de datos persoais tratamos?

 • Datos identificativos: nome, DNI, dirección, teléfono, dirección de correo electrónico.
   

2.Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

A finalidade do tratamento é a xestión de datos de contactos comerciais e de potenciais clientes.

Tamén se previu a finalidade de publicidade e prospección comercial, para a cal se solicita o consentimento expreso do interesado.

A nosa organización comprométese a tratar con total confidencialidade e a aplicar as medidas de seguridade adecuadas, de tipo físico, técnico e organizativo, para a protección dos seus datos persoais.

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación de contacto e non exerza o seu dereito a oposición, que poderá solicitar en calquera momento.

3.Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos é o seu consentimento expreso.

4.A que destinatarios comunicaranse os seus datos?

Non se van a ceder os seus datos persoais a ningunha entidade, salvo as que sexan necesarias por obrigación legal.

Sobre transferencias internacionais de datos persoais Non se previron para este tratamento.

1.Que tipo de datos persoais tratamos?

 • Datos identificativos:
 1. Respecto ao control de acceso: nome e apelidos, DNI/NIF, dirección, teléfono, empresa/administración, firma
 2. Respecto a a videovixilancia: imaxe
   

2.Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

A finalidade do tratamento é o mantemento da seguridade nas instalacións portuarias e o control de accesos da Autoridade Portuaria, a través da captura e a gravación de imaxes por un sistema de cámaras de vídeo (videovixilancia) de circuíto pechado.

A nosa organización comprométese a tratar con total confidencialidade e a aplicar as medidas de seguridade adecuadas, de tipo físico, técnico e organizativo, para a protección dos seus datos persoais.

Os datos persoais proporcionados conservaranse como máximo un mes segundo a normativa de videovixilancia, salvo que a súa conservación deba ser maior para a posta ao dispor das autoridades policiais ou xudiciais.

3.Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos é o interese lexítimo da organización.

Ademais, a base legal para o tratamento dos seus datos é o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos do responsable, en base ao  TR da Lei de Portos do Estado e a Mariña Mercante.

4.A que destinatarios comunicaranse os seus datos?

Non se van a ceder os seus datos persoais a ningunha entidade, salvo as que sexan necesarias aos Corpos e Forzas de Seguridade, así como a Xulgados e Tribunais por obrigación legal.

Sobre transferencias internacionais de datos persoais Non se previron para este tratamento.

1.Que tipo de datos persoais tratamos?

 • Datos identificativos: nome, DNI, dirección, teléfono, dirección de correo electrónico.
 • Datos financeiros: conta bancaria, datos tarxeta crédito.
 • Datos académicos e profesionais: profesión, cargo, experiencia, titulacións.
 • Datos relativos a transaccións: produtos e servizos fornecidos.
   

2.Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

A finalidade do tratamento é a xestión das actas e convocatorias do Consello de Administración e dos procedementos administrativos relacionados.

A nosa organización comprométese a tratar con total confidencialidade e a aplicar as medidas de seguridade adecuadas, de tipo físico, técnico e organizativo, para a protección dos seus datos persoais.

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación de membro do Consello de Administración.

Se decide cancelar os seus datos persoais, estes poderán conservarse nas nosas bases de datos durante os prazos previstos pola lexislación para poder cumprir coas obrigacións legais, en especial, fiscais e contables, e serán eliminados unha vez haxan prescrito devanditos prazos legais ou aqueles que sexan de aplicación.

3.Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos é a execución do contrato (nomeamento) , así como o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos do responsable, en virtude de o Real Decreto Lexislativo 2/2011, de 5 setembro, Lei de Portos do Estado e da Mariña Mercante (art. 30)

4.A que destinatarios comunicaranse os seus datos?

Non se van a ceder os seus datos persoais a ningunha entidade, salvo as que sexan necesarias por obrigación legal (Real Decreto Lexislativo 2/2011, de 5 setembro, Lei de Portos do Estado e da Mariña Mercante: art. 18, e 40), así como aquelas necesarias para a cesión a entidades financeiras para realizar pagos.

Concretamente cederanse datos a:

 • Ministerio de Fomento e Portos do Estado
 • Axencia Estatal da Administración Tributaria
 • Intervención Xeral da Administración do Estado e Tribunal de Contas

Sobre transferencias internacionais de datos persoais Non se previron para este tratamento.

1.Que tipo de datos persoais tratamos?

 • Datos identificativos: nome, DNI, dirección, teléfono, dirección de correo electrónico.
 • Datos financeiros: conta bancaria, datos tarxeta crédito.
 • Datos académicos e profesionais: profesión, cargo, experiencia, titulacións.
 • Datos relativos a transaccións: produtos e servizos fornecidos.

2.Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

A finalidade do tratamento é a xestión de usuarios das instalacións portuarias e do Posto de Inspección Fronteirizo ( PIF), xa sexan persoas físicas vinculadas a empresas, consignatarias ou sociedades de estiba, así como a xestión contable, fiscal e administrativa con estes.

A nosa organización comprométese a tratar con total confidencialidade e a aplicar as medidas de seguridade adecuadas, de tipo físico, técnico e organizativo, para a protección dos seus datos persoais.

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación de membro do Consello de Administración.

Se decide cancelar os seus datos persoais, estes poderán conservarse nas nosas bases de datos durante os prazos previstos pola lexislación para poder cumprir coas obrigacións legais, en especial, fiscais e contables, e serán eliminados unha vez haxan prescrito devanditos prazos legais ou aqueles que sexan de aplicación.

3.Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos é a execución do contrato (usuario de servizos), así como o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos do responsable, en virtude de o Real Decreto Lexislativo 2/2011, de 5 setembro, Lei de Portos do Estado e da Mariña Mercante.

4.A que destinatarios comunicaranse os seus datos?

Non se van a ceder os seus datos persoais a ningunha entidade, salvo as que sexan necesarias por obrigación legal (Real Decreto Lexislativo 2/2011, de 5 setembro, Lei de Portos do Estado e da Mariña Mercante: art. 40), así como aquelas necesarias para a cesión a entidades financeiras para realizar pagos.

Concretamente cederanse datos a:

 • Ministerio de Fomento e Portos do Estado
 • Axencia Estatal da Administración Tributaria
 • Intervención Xeral da Administración do Estado e Tribunal de Contas

Sobre transferencias internacionais de datos persoais Non se previron para este tratamento.

De conformidade coa normativa aplicable en materia de protección de datos, Vostede ten unha serie de dereitos en relación co tratamento dos seus datos persoais. O exercicio destes dereitos será gratuíto para vostede, excepto nos casos en que se formulen solicitudes manifestamente infundadas ou excesivas, especialmente por repetitivas. Atenderemos o máis axiña posible o exercicio dos seus dereitos e en todo caso dentro do prazo de 1 mes.

Estes dereitos son os seguintes:

 1. Dereito de información: Vostede ten dereito a ser informado de maneira  concisa, transparente,  inteligible e de fácil acceso, cunha linguaxe clara e sinxela, sobre a utilización e tratamento dos seus datos persoais.
 2. Dereito de acceso: Vostede ten dereito a solicitarnos en calquera momento que lle confirmemos se estamos a tratar os seus datos persoais, a que lle facilitemos acceso aos mesmos e á información sobre o seu tratamento e a obter unha copia dos devanditos datos. A copia dos seus datos persoais que lle facilitemos será gratuíta aínda que a solicitude de copias adicionais poderá estar suxeita á cobranza dunha cantidade razoable baseada nos custos administrativos. Pola nosa banda, poderemos pedirlle que acredite a súa identidade ou requirirlle máis información que sexa necesaria para xestionar a súa solicitude.
 3. Dereito de rectificación: Vostede ten dereito a solicitar a rectificación dos datos persoais inexactos, non actualizados ou incompletos que lle  conciernan. Tamén poderá solicitar que se completen os datos persoais que sexan incompletos, inclusive mediante unha declaración adicional.
 4. Dereito de supresión: Vostede ten dereito a solicitar a supresión dos seus datos persoais cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins para os que fosen recolleitos. Con todo, este dereito non é absoluto, de maneira que a nosa organización poderá seguir manténdoos debidamente bloqueados nos supostos previstos pola normativa aplicable.
 5. Dereito a limitar o tratamento: Vostede ten dereito a solicitar que limitemos o tratamento dos seus datos persoais o que significa que poderemos seguir almacenándoos, pero non seguir tratándoos se se cumpre algunha das seguintes condicións:
 • que Vostede impugne a exactitude dos datos, durante un prazo que permita ao responsable verificar a exactitude dos mesmos;
 • o tratamento sexa ilícito e Vostede opóñase á supresión dos datos e solicite no seu lugar a limitación do seu uso;
 • a nosa entidade xa non necesite os datos para os fins do tratamento, pero Vostede necesíteos para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións;
 • Vostede opúxose ao tratamento, mentres se verifica se os motivos lexítimos da nosa entidade prevalecen sobre os seus.

   6.Dereito á  portabilidad dos datos: Vostede ten dereito a que os seus datos sexan transmitidos a outro responsable do tratamento nun formato estruturado,           de uso común e lectura mecánica. Este dereito aplícase cando o tratamento dos seus datos persoais estea baseado no consentimento ou na execución dun        contrato e devandito tratamento efectúese por medios automatizados.

  7.Dereito de oposición: Este dereito permítelle opoñerse ao tratamento dos seus datos persoais, incluída a elaboración de perfís. Non poderemos atender ao        seu dereito unicamente cando tratemos os seus datos no caso de que acreditemos motivos lexítimos para o tratamento ou para a formulación, o exercicio ou      a defensa de reclamacións.

  8.Dereito a non someterse a decisións automatizadas, incluídos perfís: Este dereito permítelle non ser obxecto dunha decisión baseada unicamente no                   tratamento automatizado, incluída a elaboración de perfís, que produzan -ditas decisións- efectos xurídicos ou lle afecten de modo similar. Salvo que dita            decisión sexa necesaria para a celebración ou execución dun contrato, estea autorizada por unha lei ou se base no consentimento.

  9.Dereito a retirar o consentimento: Nos casos nos que obtivésemos o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais en relación con                  determinadas actividades (por exemplo, co fin de enviarlle comunicacións comerciais), poderá retiralo en calquera momento. Desta forma, deixaremos de    realizar esa actividade concreta para a que consentira previamente, salvo que exista outra razón que xustifique a continuidade do tratamento dos seus datos con estes fins, nese caso, notificarémoslle dita situación.

10.Dereito a presentar unha reclamación #ante unha autoridade de control: Vostede ten dereito a presentar unha reclamación #ante a Axencia Española de Protección de Datos,  C/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, 901 100 099 - 912 663 517 (www.agpd.es), ou en a na dirección electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formQuejasSugerencias/seleccionarQuejaSugerencia.jsf

Poderá exercitar os dereitos antes indicados, enviándonos unha comunicación á dirección física ou á dirección electrónica indicadas arriba, acompañando un documento acreditativo da súa identidade e proporcionando os detalles necesarios para procesar a súa solicitude.

Os interesados poden obter información adicional sobre os seus dereitos na páxina web da Axencia Española de Protección de Datos,www.agpd.es.

O acceso a este Sitio web é responsabilidade exclusiva do usuario, e supón aceptar e coñecer as advertencias legais, condicións e termos de uso contidos nela. O usuario garante a autenticidade e veracidade de todos aqueles datos que comunique tanto no enchemento dos formularios de rexistro como en calquera outro momento posterior, sendo da súa responsabilidade o actualizar a información fornecida, de tal forma que reflicta a súa situación real. O usuario será responsable da inexactitude ou falta de veracidade da información achegada.

O USUARIO comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos (por exemplo servizos de chat, foros de discusión ou grupos de noticias) que a nosa empresa ofrece a través do seu portal e con carácter enunciativo, pero non  limitativo, a non empregalos para:

(i)                  incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública;

(ii)                difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apoloxía do terrorismo ou  atentatorio contra os dereitos humanos;

(iii)               provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos de Nome da empresa creadora do sitio web, dos seus provedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados;

(iv)              tentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico doutros usuarios e modificar ou manipular as súas mensaxes.

A nosa empresa resérvase o dereito de retirar todos aqueles comentarios e achegas que vulneren o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a mocidade ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, non resultasen adecuados para a súa publicación.

En calquera caso, a organización non será responsable das opinións vertidas polos usuarios a través dos foros, chats, ou outras ferramentas de participación.

O usuario obrígase a respectar os dereitos de propiedade intelectual da organización. O uso ou a concesión de acceso a este Sitio web non comportan o outorgamento de dereito algún sobre as marcas, nomes comerciais ou calquera outro signo distintivo que se utilicen na mesma.

Dentro da expresión “Sitio web” compréndense -con carácter  delimitativo pero non  limitativo- os datos, textos, gráficos, imaxes, animacións, creacións musicais, vídeos, sons, debuxos, fotografías e outros incluídos no mesmo, e, en xeral, todas as creacións expresadas por calquera medio ou soporte, tanxible ou intanxible con independencia de que sexan susceptibles ou non de propiedade intelectual de acordo ao Texto Refundido da Lei de Propiedade Intelectual.

Quedan prohibidas as descargas deste Sitio web para fins comerciais, polo que o usuario non poderá explotar, reproducir, distribuír, modificar, comunicar publicamente, ceder, transformar ou usar o contido deste Sitio web con fins comerciais.

Así mesmo, en virtude do establecido neste Aviso Legal, queda prohibida a reprodución total ou parcial dos contidos deste Sitio web sen autorización expresa do autor e sen que poidan entenderse cedidos ao usuario polo acceso á mesma.

As presentes condicións xerais e as particulares que eventualmente poidan establecerse, e coa redacción que presenten en cada momento, teñen unha duración indefinida, e permanecerán en vigor mentres o portal continúe activo. A empresa se reserva en todo caso o dereito unilateral de modificar as condicións de acceso ás mesmas, así como o seu contido.

A persoa que accede ao sitio web acepta e obrígase ao cumprimento das seguintes condicións de uso: O usuario comprométese a utilizar os servizos e informacións que se ofrecen no sitio web na forma que se presentan, sen modificar os contidos e para o seu uso exclusivo, sen poder ceder en ningunha forma, nin notificar a ninguén os mesmos e queda obrigado a utilizalos no seu propio e único interese na forma que corresponde segundo a natureza dos contidos. O usuario comprométese a usar as súas claves de acceso (nome de usuario e contrasinal) para uso exclusivo do usuario titular das mesmas e a súa custodia, confidencialidade e correcta utilización son da súa exclusiva responsabilidade. A nosa empresa resérvase o dereito para modificar estas condicións xerais de uso en calquera momento e sen aviso previo/previo aviso, polo que o usuario obrígase a revisar as presentes Condicións Xerais cada vez que acceda ao sitio web. A nosa empresa, non será responsable por ningún prexuízo que o usuario ou terceiros poidan causar como consecuencia de que outras persoas utilicen o seu contrasinal, tanto co seu coñecemento como sen el. A utilización dos Servizos e dos Contidos do sitio web é baixo a única e exclusiva responsabilidade dos Usuarios.

Os Usuarios son conscientes e aceptan voluntariamente, que o uso da Páxina e dos Servizos e dos Contidos ten lugar, en todo caso, baixo a súa única e exclusiva responsabilidade.

En particular, a nosa empresa non garante a continuidade, dispoñibilidade e utilidade do sitio web, dos seus Servizos e Contidos. Por iso, non responde polos posibles danos e prexuízos de calquera natureza que se puidesen derivar para os usuarios.

A nosa empresa tampouco garante a ausencia de virus nin doutros elementos que poidan producir alteracións no sistema informático dos usuarios ou nos documentos electrónicos ou ficheiros almacenados nel. Por iso, non responde dos posibles danos e prexuízos de calquera natureza que se puidesen derivar para os usuarios.

Estas Condicións Xerais de Uso do Sitio web réxense pola lexislación española.

As partes, con expresa renuncia ao seu propio foro, sométense para a resolución de cuantos litixios puidesen derivarse os Xulgados e Tribunais de Vilagarcía de Arousa.

Cumprindo co deber de información en materia de resolución de litixios en liña conforme ao Art. 14.1 do Regulamento (UE) 524/2013, informámoslle de que a Comisión Europea facilita unha plataforma de resolución de litixios en liña, que se atopa á súa disposición na seguinte ligazón: http://ec.europa.eu/consumers/odr/