Normativa

Normativa

Normativa

Real Decreto Lexislativo 2/2011, do 5 de setembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Portos do Estado e da Mariña Mercante

 

Lei 22/1988, do 28 de xullo, de Costas

 

Lei 2/2013, do 29 de maio, de protección e uso sostible do litoral e de modificación da Lei 22/1988, do 28 de xullo, de Costas​​​​​​​

 

Real Decreto 876/2014, do 10 de outubro, polo que se aproba o Regulamento Xeral de Costas

 

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas​​​​​​​

 

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público

 

Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se transponen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014

 

Orde FOM/1698/2013, do 31 de xullo, pola que se modifica a Orde FOM/4003/2008, do 22 de xullo, pola que se aproban as normas e regras xerais dos procedementos de contratación de Portos do Estado e Autoridades Portuarias

 

Orde FOM/938/2008, do 27 de marzo, que aproba o prego de condicións xerais para o outorgamento de concesións no dominio público portuario estatal

 

 

Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de Riscos Laborais

 

Real Decreto 171/2004, do 30 de xaneiro, polo que se desenvolve o artigo 24 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais, en materia de coordinación de actividades empresariais

 

Real Decreto 145/1989, do 20 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento Nacional de Admisión, Manipulación e Almacenamento de Mercadorías Perigosas nos Portos

Regulamento de Servizos, Policía e Réxime do Porto de Vilagarcía de Arousa

 

Instrucións de actuación por parte da Autoridade Portuaria de Vilagarcía dje Arousa ao obxecto de control do cumprimento do artigo 24 da Lei 31/1995 no relativo ás obrigacións de coordinación de actividades no ámbito das concesións e autorizacións administrativas

 

Normas complementarias e condicións específicas do servizo portuario básico de carga, estiba, desestiba e transbordo de mercadorías en buques