Calidade, prevención e sostibilidade

Calidade, prevención e sostibilidade

A Autoridade Portuaria de Vilagarcía ten como un obxectivo irrenunciable a plena satisfacción dos seus usuarios a través da posta ao seu dispor de infraestruturas adaptadas ás necesidades actuais e a medio prazo dos seus clientes ou potenciais clientes, así como mediante a prestación de servizos áxiles, eficientes, sostibles e de calidade. Todo iso co obxectivo de alcanzar a excelencia no exercicio das competencias e o desenvolvemento das funcións que ten encomendadas. Os compromisos da Autoridade Portuaria neste ámbito están recollidos na súa Política de Calidade, Medio Ambiente e Prevención de Riscos Laborais

Os esforzos realizados nestes ámbitos deron froitos como a obtención das certificacións UNE-EN- ISO 9001:2015, de xestión de calidade; UNE-EN- ISO 14001:2015, de xestión ambiental; e UNE-EN- ISO 45001:2018 de xestión da seguridade e saúde no traballo.

Certificacións ISO

A Norma ISO 9001 especifica os requisitos para un sistema de xestión da calidade, á vez que axuda a avaliar e mellorar a satisfacción dos usuarios e a establecer controis e medidas para a mellora continua.

Certificado ISO 9001

A Norma ISO 14001 céntrase nos requisitos para un sistema de xestión ambiental a fin de que unha organización desenvolva e implemente unha política e uns obxectivos ambientais. A situación xeográfica da Autoridade Portuaria na Ría de Arousa e o feito de que comparta ámbito de influencia con outros sectores económicos como o turismo, a pesca ou o marisqueo fai que o porto vilagarcián outorgue especial importancia a esta certificación, que contribúe ao control e mellora da súa desempeño ambiental.

Certificado ISO 14001

A nova ISO 45001 -sucesora do certificado OHSAS 18001- detalla os requisitos para un sistema de xestión da seguridade e saúde no traballo que permita desenvolver e implementar unha política e uns obxectivos acordes aos requisitos legais e que redunden positivamente non só na seguridade e saúde no traballo, senón tamén as condicións laborais do persoal, a participación dos empregados e a súa implicación nas melloras.

Certificado ISO 45001

 

Certificación ISCC

Logo ISCC

La Autoridad Portuaria también cuenta con una verificación externa de su inventario de emisiones, no sólo en lo que se refiere a la propia organización, sino también de las empresas asentadas en el recinto portuario. La Autoridad Portuaria ha efectuado el cálculo de las emisiones del recinto portuario desde el año 2016 y para los alcances 1, 2 y 3.

  • El alcance 1 hace referencia a las emisiones generadas de manera directa por la propia organización in situ (calefacción, combustibles…).
  • El alcance 2 se refiere a las emisiones generadas por la producción de la energía eléctrica utilizada por la organización.
  • El alcance 3 es el referido a otras emisiones indirectas, y en el caso del cálculo efectuado por la Autoridad Portuaria de Vilagarcía, se refiere principalmente a las emisiones realizadas por la comunidad portuaria en cuanto a su consumo energético en el recinto portuario (combustibles, calefacción, aire acondicionado, energía eléctrica…), así como el directamente asociado a las actividades logísticas y de transporte que se desarrollan en los terrenos del dominio público portuario y en las superficies de flotación bajo la competencia del puerto.

Ahora, este cálculo de emisiones ha sido verificado por un organismo independiente, lo que supone un acicate a la hora de seguir trabajando para la reducción de emisiones. El organismo que ha verificado las emisiones del puerto de Vilagarcía, ISCC, es uno de los sistemas líderes para sostenibilidad y emisión de gases de efecto invernadero. La Comisión Europea reconoció ISCC como uno de los primeros sistemas de certificación que cumplen con los requisitos de la Directiva sobre energías renovables (Renewable Energy Directive- RED) de la Unión Europea. 

Certificado ISCC

Además de realizar el cálculo de su huella de carbono, la Autoridad Portuaria también compensa sus emisiones como organización (alcances 1 y 2). La Huella Cero Emisiones significa que las emisiones directas generadas por la entidad son iguales a las evitadas con las acciones de compensación. La certificación supone el reconocimiento de la neutralidad climática de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía. 

Certificado compensación Huella de Carbono

Certificado retirada de créditos

Rede Ecoports
Red Ecoports

Outro exemplo da implicación do porto de Vilagarcía nesta materia é a súa integración na rede EcoPorts, unha asociación voluntaria de portos europeos que comparten unha preocupación común pola sustentabilidade e o respecto ambiental. EcoPorts é unha organización de portos verdes cuxo obxectivo é facilitar o intercambio de experiencias e coñecementos entre os seus membros, a fin de contribuír á mellora da eficiencia medio ambiental do conxunto do sector portuario europeo. Para máis información acerca desta iniciativa visite a web www.ecoports.com

Sostibilidade

A sostibilidade é un dos piares da planificación e xestión portuaria, pola súa importancia na consecución de dous obxectivos esenciais: por un lado, conseguir un desenvolvemento portuario comprometido co medio ambiente e acorde cos recursos dispoñibles, de tal xeito que favoreza un crecemento harmónico e equilibrado que non poña en cuestión os estándares de calidade desexables das xeracións futuras; e por outro, contribuír a un sistema de transporte integrado, que promova a consecución dunha mobilidade sostible, en consonancia coas directrices da Unión Europea nesta materia.

A memoria de sostibilidade é o documento que permite avaliar a xestión da Autoridade Portuaria neste ámbito, incorporando un conxunto de indicadores que proporcionan información sobre o diagnóstico dos problemas que a afectan, sobre as estratexias adoptadas e sobre o grao de actuación en relación coa coas dimensións institucional, económica, social e ambiental da actividade portuaria.

A publicación da memoria de sostibilidade é un paso máis no compromiso da Autoridade Portuaria coa transparencia e as boas prácticas de xestión, imprescindibles para acadar o triplo obxectivo da sostibilidade: beneficio económico, equilibrio ambiental e desenvolvemento social.