Usos dos Espazos Portuarios

Usos dos Espazos Portuarios

O “Plan de utilización dos espazos portuarios do porto de Vilagarcía” aprobouse por orde FOM 3037/2005 do 14 de setembro, e publicouse no BOE con data 3 de outubro de 2005. 

Este documento foi modificado por Orde FOM 823/2015, do 13 de abril, publicada no BOE con data 06 de maio de 2015, pola que se aproba a modificación substancial da delimitación de espazos e usos portuarios do porto de Vilagarcía de Arousa e a súa ría. A través desta modificación incorporouse ao dominio público portuario a antiga Comandancia de Mariña, que fora desafectada polo ministerio de Defensa anos antes e revertido na Autoridade Portuaria no ano 2008. Igualmente, o documento incorporou á zona de servizo terrestre, na área do Peirao Comercial, unha superficie de 13.320 m2 de extensión, xerada pola execución da obra de Ampliación do Peirao Comercial Oeste; tamén se formalizou a exclusión dos faros da zona de servizo do porto –sen que iso altere, en ningún caso, a súa condición de dominio público portuario afecto ao servizo de sinalización marítima adscrito á Autoridade Portuaria de Vilagarcía de Arousa-. Por último, realizouse a adaptación á lexislación vixente tanto no relativo a denominación do propio documento –que pasa a ser Delimitación de Espazos e Usos Portuarios ( DEUP)- como aos usos asignados ás diferentes áreas portuarias. 

Con data 4 de novembro de 2015, por parte de Portos do Estado remítese copia da Orde con data de 6 de outubro de 2015, pola que se desafecta do dominio público portuario unha parcela situada na zona da Concha-Ou Ramal. A mencionada parcela ten unha superficie de 6.829,5 metros cadrados, e con esta modificación pasou a non formar parte do dominio público portuario, sendo un ben patrimonial da Autoridade Portuaria. Actualmente, esta parcela xa non é propiedade do Porto ao ser adquirida polo Concello de Vilagarcía en decembro de 2021, previo acordo do Consello de Administración da Autoridade Portuaria. 

Por outra banda, no Consello de Administración da Autoridade Portuaria do 21 de outubro de 2021 aprobouse a declaración de innecesariedade e o inicio do trámite de desafectación da parcela da antiga Comandancia de Mariña anteriormente mencionada, na cal se prevé a creación dun centro de saúde en virtude dun acordo alcanzado entre a Consellería de Sanidade, o Concello de Vilagarcía e a propia Autoridade Portuaria de Vilagarcía. Mediante a orde ministerial de data 4 de abril do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana, desafectouse do dominio público portuario estatal, por resultar innecesaria para os fins portuarios, esta parcela, cunha superficie de 4.626,95 m2. En decembro dese ano, os terrenos foron adquiridos polo Concello de Vilagarcía. 

Uso Portuario Comercial

É o asignado a aqueles espazos nos que se desenvolve a actividade comercial do porto. Comprende as actividades de carga de buques de pasaxeiros e mercadorías, as de manobra e manipulación nos peiraos, a almacenaxe, xa sexa cuberto ou descuberto, o avituallamiento ou reparación de embarcacións, as áreas ou instalacións ao servizo do transporte de pasaxeiros, vehículos, mercadorías e calquera outras similares que se efectúen con idéntica finalidade na zona de servizo. Comprende tamén a parte proporcional dos viarios e ferrocarril necesarios para asegurar a funcionalidade da área. Engloba as categorías de: Graneis Líquidos, Graneis Sólidos, Mercadoría Xeral, Contedores, Ro- Ro, Polivalente e Pasaxeiros.

Uso Portuario Náutico- Deportivo

É o asignado a aqueles espazos que serven de base para o desenvolvemento de prácticas náutico-deportivas ou están destinados á atracada e acceso das embarcacións. Inclúe os peiraos ao servizo desta actividade así como as superficies terrestres dedicadas á instalación dos servizos de apoio necesarios.

Uso Portuario Complementario ou Auxiliar

É o asignado a aquelas áreas portuarias que albergan actividades directa ou indirectamente relacionadas coa actividade portuaria e que se consideran complementarias desta. Así como funcións portuarias de sinalización e apoio á navegación.

Uso vinculado á interacción Porto- Ciudade

É o asignado a aquelas áreas portuarias nas que se desenvolven actividades de equipamento, tales como equipamentos culturais, recreativos, certames feirais, exposicións e outras actividades comerciais non portuarias, sempre que non se prexudique o desenvolvemento futuro do porto e as operacións de tráfico portuario.

Un Porto, múltiples actividades

A distribución de usos nos diferentes espazos xestionados pola Autoridade Portuaria de Vilagarcía aposta por diferenciar claramente un porto comercial-industrial, situado cara ao sur e no que se concentran os maiores calados, liñas de atracada e superficies de almacenamento; e un porto cidadán, que coincide coa fachada marítima da propia cidade de Vilagarcía e que está orientado á interacción porto-cidade. Nesta área sitúanse zonas lúdicas e recreativas, equipamentos culturais, zonas verdes, estacionamentos, paseos e viarios, ademais do carril-bici, de aproximadamente dous quilómetros de lonxitude, entre O Ramal e Ferrazo. Aproximadamente o 30% de todos os terreos xestionados polo porto están orientados a estes usos.

En canto á zona sur do porto, nela sitúanse os peiraos Comercial, de Comboa e de Ferrazo, con calados de ata 13 metros. Na actualidade, a práctica totalidade da actividade de carga e descarga nos peiraos arousáns concéntrase nesta área, aínda que se mantén unha importante capacidade de almacenamento no peirao de Ou Ramal. Pode obter información adicional sobre os espazos portuarios destinados a actividade comercial e industrial nas apartados Infraestruturas e Peiraos e Terminais.