Usos dos Espazos Portuarios

Usos dos Espazos Portuarios

O “Plan de utilización dos espazos portuarios do porto de Vilagarcía” aprobouse por orde FOM 3037/2005 do 14 de setembro, e publicouse no BOE con data 3 de outubro de 2005.

Este documento foi modificado por Orde FOM 823/2015, do 13 de abril, publicada no BOE con data 06 de maio de 2015, pola que se aproba a modificación substancial da delimitación de espazos e usos portuarios do porto de Vilagarcía de Arousa e a súa ría. A través desta modificación incorporouse ao dominio público portuario a antiga Comandancia de Mariña, que fora desafectada polo ministerio de Defensa anos antes e revertido na Autoridade Portuaria no ano 2008, ademais de realizar a adaptación á lexislación vixente, tanto no relativo a denominación do propio documento –que pasa a ser Delimitación de Espazos e Usos Portuarios ( DEUP)- como aos usos asignados ás diferentes áreas portuarias.

Finalmente con data 4 de novembro de 2015, por parte de Portos do Estado remítese copia da Orde con data de 6 de outubro de 2015, pola que se desafecta do dominio público portuario unha parcela situada na zona da Concha-Ou Ramal. A mencionada parcela ten unha superficie de 6.829,5 metros cadrados, e con esta modificación pasa a non formar parte do dominio público portuario, sendo un ben patrimonial da Autoridade Portuaria.

Uso Portuario Comercial

É o asignado a aqueles espazos nos que se desenvolve a actividade comercial do porto. Comprende as actividades de carga de buques de pasaxeiros e mercadorías, as de manobra e manipulación nos peiraos, a almacenaxe, xa sexa cuberto ou descuberto, o avituallamiento ou reparación de embarcacións, as áreas ou instalacións ao servizo do transporte de pasaxeiros, vehículos, mercadorías e calquera outras similares que se efectúen con idéntica finalidade na zona de servizo. Comprende tamén a parte proporcional dos viarios e ferrocarril necesarios para asegurar a funcionalidade da área. Engloba as categorías de: Graneis Líquidos, Graneis Sólidos, Mercadoría Xeral, Contedores, Ro- Ro, Polivalente e Pasaxeiros.

Uso Portuario Náutico- Deportivo

É o asignado a aqueles espazos que serven de base para o desenvolvemento de prácticas náutico-deportivas ou están destinados á atracada e acceso das embarcacións. Inclúe os peiraos ao servizo desta actividade así como as superficies terrestres dedicadas á instalación dos servizos de apoio necesarios.

Uso Portuario Complementario ou Auxiliar

É o asignado a aquelas áreas portuarias que albergan actividades directa ou indirectamente relacionadas coa actividade portuaria e que se consideran complementarias desta. Así como funcións portuarias de sinalización e apoio á navegación.

Uso vinculado á interacción Porto- Ciudade

É o asignado a aquelas áreas portuarias nas que se desenvolven actividades de equipamento, tales como equipamentos culturais, recreativos, certames feirais, exposicións e outras actividades comerciais non portuarias, sempre que non se prexudique o desenvolvemento futuro do porto e as operacións de tráfico portuario.

Un Porto, múltiples actividades

A distribución de usos nos diferentes espazos xestionados pola Autoridade Portuaria de Vilagarcía aposta por diferenciar claramente un porto comercial-industrial, situado cara ao sur e no que se concentran os maiores calados, liñas de atracada e superficies de almacenamento; e un porto cidadán, que coincide coa fachada marítima da propia cidade de Vilagarcía e que está orientado á interacción porto-cidade. Nesta área sitúanse zonas lúdicas e recreativas, equipamentos culturais, zonas verdes, estacionamentos, paseos e viarios, ademais do carril-bici, de aproximadamente dous quilómetros de lonxitude, entre O Ramal e Ferrazo. Aproximadamente o 30% de todos os terreos xestionados polo porto están orientados a estes usos.

En canto á zona sur do porto, nela sitúanse os peiraos Comercial, de Comboa e de Ferrazo, con calados de ata 13 metros. Na actualidade, a práctica totalidade da actividade de carga e descarga nos peiraos arousáns concéntrase nesta área, aínda que se mantén unha importante capacidade de almacenamento no peirao de Ou Ramal. Pode obter información adicional sobre os espazos portuarios destinados a actividade comercial e industrial nas apartados Infraestruturas e Peiraos e Terminais.