Portal de Transparencia

Portal de Transparencia

A Lei 19/2013, do 9 de decembro, de Transparencia, Acceso á Información Pública e Bo Goberno, ten por obxecto ampliar e reforzar a transparencia da actividade pública, regular e garantir o dereito de acceso á información relacionada con esa actividade e establecer as obrigas de bo goberno que deben cumprir os funcionarios públicos.

A lei sinala que os organismos aos que é de aplicación, entre os que se atopan as Autoridades Portuarias, publicarán periodicamente información actualizada cuxo coñecemento sexa relevante para garantir a transparencia da súa actividade relacionada co funcionamento e control da actuación pública. A información suxeita ás obrigas de transparencia publicarase nas sedes electrónicas ou páxinas web correspondentes e de forma clara, estruturada e comprensible para os interesados.

En cumprimento desta Lei, a Autoridade Portuaria de Vilagarcía de Arousa pon a disposición do público a información relevante para garantir a transparencia da súa actividade.

 

Información institucional                     Información organizativa y de planificación                     Información jurídica                     Información económico-financiera

 

Vista parcial da Rosadomar
Dereito de acceso e tratamento de datos

Para o exercicio do dereito de acceso á documentación pública pode facerse uso do Portal da Transparencia da Administración Xeral do Estado

A información sobre tratamento de datos por parte da Autoridade Portuaria está dispoñible no apartado Aviso Legal e Política de Privacidade desta página web.