Calidade, prevención e sostibilidade

Calidade, prevención e sostibilidade

A Autoridade Portuaria de Vilagarcía ten como un obxectivo irrenunciable a plena satisfacción dos seus usuarios a través da posta ao seu dispor de infraestruturas adaptadas ás necesidades actuais e a medio prazo dos seus clientes ou potenciais clientes, así como mediante a prestación de servizos áxiles, eficientes, sostibles e de calidade. Todo iso co obxectivo de alcanzar a excelencia no exercicio das competencias e o desenvolvemento das funcións que ten encomendadas. Os compromisos da Autoridade Portuaria neste ámbito están recollidos na súa Política de Calidade, Medio Ambiente e Prevención de Riscos Laborais

Os esforzos realizados nestes ámbitos deron froitos como a obtención das certificacións UNE-EN- ISO 9001:2015, de xestión de calidade; UNE-EN- ISO 14001:2015, de xestión ambiental; e UNE-EN- ISO 45001:2018 de xestión da seguridade e saúde no traballo.

Certificacións ISO

A Norma ISO 9001 especifica os requisitos para un sistema de xestión da calidade, á vez que axuda a avaliar e mellorar a satisfacción dos usuarios e a establecer controis e medidas para a mellora continua.

Certificado ISO 9001

A Norma ISO 14001 céntrase nos requisitos para un sistema de xestión ambiental a fin de que unha organización desenvolva e implemente unha política e uns obxectivos ambientais. A situación xeográfica da Autoridade Portuaria na Ría de Arousa e o feito de que comparta ámbito de influencia con outros sectores económicos como o turismo, a pesca ou o marisqueo fai que o porto vilagarcián outorgue especial importancia a esta certificación, que contribúe ao control e mellora da súa desempeño ambiental.

Certificado ISO 14001

A nova ISO 45001 -sucesora do certificado OHSAS 18001- detalla os requisitos para un sistema de xestión da seguridade e saúde no traballo que permita desenvolver e implementar unha política e uns obxectivos acordes aos requisitos legais e que redunden positivamente non só na seguridade e saúde no traballo, senón tamén as condicións laborais do persoal, a participación dos empregados e a súa implicación nas melloras.

Certificado ISO 45001

 

 

Rede Ecoports
Red Ecoports

Outro exemplo da implicación do porto de Vilagarcía nesta materia é a súa integración na rede EcoPorts, unha asociación voluntaria de portos europeos que comparten unha preocupación común pola sustentabilidade e o respecto ambiental. EcoPorts é unha organización de portos verdes cuxo obxectivo é facilitar o intercambio de experiencias e coñecementos entre os seus membros, a fin de contribuír á mellora da eficiencia medio ambiental do conxunto do sector portuario europeo. Para máis información acerca desta iniciativa visite a web www.ecoports.com

Sostibilidade

A sostibilidade é un dos piares da planificación e xestión portuaria, pola súa importancia na consecución de dous obxectivos esenciais: por un lado, conseguir un desenvolvemento portuario comprometido co medio ambiente e acorde cos recursos dispoñibles, de tal xeito que favoreza un crecemento harmónico e equilibrado que non poña en cuestión os estándares de calidade desexables das xeracións futuras; e por outro, contribuír a un sistema de transporte integrado, que promova a consecución dunha mobilidade sostible, en consonancia coas directrices da Unión Europea nesta materia.

A memoria de sostibilidade é o documento que permite avaliar a xestión da Autoridade Portuaria neste ámbito, incorporando un conxunto de indicadores que proporcionan información sobre o diagnóstico dos problemas que a afectan, sobre as estratexias adoptadas e sobre o grao de actuación en relación coa coas dimensións institucional, económica, social e ambiental da actividade portuaria.

A publicación da memoria de sostibilidade é un paso máis no compromiso da Autoridade Portuaria coa transparencia e as boas prácticas de xestión, imprescindibles para acadar o triplo obxectivo da sostibilidade: beneficio económico, equilibrio ambiental e desenvolvemento social.