Taxas e tarifas

Taxas e tarifas

O réxime económico da Autoridade Portuaria fundaméntase nas taxas portuarias aprobadas para todos os portos de interese xeral e polas tarifas por servizos prestados pola Autoridade Portuaria, aprobadas polo Consello de Administración da mesma.
TAXAS PORTUARIAS

Son aquelas esixibles pola utilización das instalacions portuarias. A lei menciona as seguintes:

T-1: Taxa do buque

Feito impoñible: a utilización polos buques das augas da zona de servizo do porto e das obras e instalacións portuarias que permiten o acceso marítimo ao posto de atracada ou de fondeo que lles fora asignado e a estancia nos mesmos nas condicións que se establezan.

T-2: Taxa do pasaxe

Feito impoñible: a utilización polos pasaxeiros, pola súa equipaxe e, no seu caso, polos vehículos que estes embarquen ou desembarquen en réxime de pasaxe, das instalacións de atracada, accesos terrestres, vías de circulación e outras instalacións portuarias.

T-3: Taxa de mercadoria

Feito impoñible: a utilización polas mercadorías de entrada ou saída marítima, ou que se transborden ou efectúen tránsito marítimo ou terrestre, así como dos seus elementos de transporte, das instalacións de atracada, zonas de manipulación asociados á carga e descarga do buque, accesos e vías de circulación terrestres viarios e ferroviarios, e outras instalacións portuarias.

T-4: Taxa da pesca fresca

Feito impoñible: a utilización por buques ou embarcacións pesqueiras en actividade das augas da zona de servizo do porto e das obras e instalacións portuarias, que permiten o acceso marítimo ao posto de atracada ou de fondeo que lles fora asignado e a súa estancia nos mesmos. Constitúe tamén o feito impoñible a utilización pola pesca fresca, a refrixerada e os seus produtos, que accedan ao recinto portuario por vía marítima, en barco de pesca ou mercante, ou por vía terrestre, das instalacións de atracada, zonas de manipulación e de venda, accesos, vías de circulación, zonas de estacionamento e outras instalacións portuarias.

T-5: Taxa das embarcacions deportivas e de recreo

Feito impoñible: a utilización polos buques e embarcacións deportivas ou de recreo das augas da zona de servizo do porto, das redes e tomas de servizos e das obras e instalacións portuarias que permiten o acceso marítimo ao posto de atracada ou de fondeo asignado, así como a estancia en leste.

T-6: Taxa por utilización especial da zona de tránsito

Feito impoñible: a utilización das zonas de tránsito, especialmente habilitadas como tales pola Autoridade Portuaria, e excepcionalmente das zonas de manobra, polas mercadorías e elementos de transporte polos períodos establecidos no artigo 231 do texto refundido da Lei de Portos do Estado e a Mariña Mercante. Tamén están suxeitos a esta taxa os materiais, maquinarias ou equipamentos debidamente autorizados pola Autoridade Portuaria que, non tendo a consideración de mercadorías ou elementos de transporte, permanezan na zona de servizo do porto en períodos continuados superiores a 24 horas.

Feito impoñible: A utilización do servizo de sinalización marítima.

Feito impoñible: a ocupación do dominio público portuario, e do voo e subsolo do mesmo, en virtude dunha concesión ou autorización.

Feito impoñible: o exercicio de actividades comerciais, industriais e de servizos no dominio público portuario, suxeitas a autorización por parte da Autoridade Portuaria.

TARIFAS

O pago da tarifa fixa de recepción de refugallos xerados por buques é obrigatorio para todos os buques. O servizo de recollida de residuos MARPOL prestarase na área de servizo da Autoridade Portuaria durante as 24 horas do día e os 365 días do ano.

As Autoridades Portuarias esixirán polos servizos comerciais que presten en réxime de concorrencia con entidades privadas, o pago das correspondentes tarifas. As tarifas aplicables en cada Autoridade Portuaria serán aprobadas polo Consello de Administración.

BONIFICACIONS

As bonificacións previstas no artigo 245.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2011, do 5 de setembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Portos do Estado e da Mariña Mercante, teñen como obxectivo incentivar a captación, a fidelización e o crecemento dos tráficos e dos servizos marítimos que coadxuven ao desenvolvemento económico e social da zona de influencia económica do porto. 

Pola súa banda, o artigo 182 da mesma norma contempla bonificacións singulares, co obxecto de impulsar a competitividade dos portos españois e a súa adaptación ás condicións existentes en cada momento nos mercados internacionais.

As bonificacións aplicables para este ano están recollidas na Lei 31/2022, do 23 de decembro, de dos Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2023.