Calidade, prevención e sustentabilidade

Calidade, prevención e sustentabilidade

A Autoridade Portuaria de Vilagarcía ten como un obxectivo irrenunciable a plena satisfacción dos seus usuarios a través da posta ao dispor de infraestruturas adaptadas ás necesidades actuais e a medio prazo dos seus clientes ou potenciais clientes, así como mediante a prestación de servizos áxiles, eficientes, sostibles e de calidade. Todo iso co obxectivo de alcanzar a excelencia no exercicio das competencias e o desenvolvemento das funcións que ten encomendadas.

Esta meta está estreitamente relacionada coa misión da Autoridade Portuaria, definida como “converter á comunidade portuaria de Vilagarcía de Arousa no referente loxístico da conectividade exterior e desenvolvemento socioeconómico do seu hinterland en expansión, así como un axente crave no tráfico marítimo do noroeste peninsular”.

Entre os elementos destacados para avanzar cara ao cumprimento desta misión, destacan dúas: 

  • Orientación á mellora continua, calidade total e eficiencia de xestión da AP
  • Primar a Sustentabilidade ambiental da actividade Portuaria

Os esforzos realizados nestes ámbitos deron froitos como a obtención das certificacións UNE-EN- ISO 9001:2015, de xestión de calidade; UNE-EN- ISO 14001:2015, de xestión ambiental; e UNE-EN- ISO 45001:2018 de xestión da seguridade e saúde no traballo.

A Norma ISO 9001 especifica os requisitos para un sistema de xestión da calidade, á vez que axuda a avaliar e mellorar a satisfacción dos usuarios e a establecer controis e medidas para a mellora continua.

Certificación ISO 9001

A Norma ISO 14001 céntrase nos requisitos para un sistema de xestión ambiental a fin de que unha organización desenvolva e implemente unha política e uns obxectivos ambientais. A situación xeográfica da Autoridade Portuaria na Ría de Arousa e o feito de que comparta ámbito de influencia con outros sectores económicos como o turismo, a pesca ou o marisqueo fai que o porto vilagarcián outorgue especial importancia a esta certificación, que contribúe ao control e mellora da súa desempeño ambiental.

Certificación ISO 14001

A nova ISO 45001 -sucesora do certificado OHSAS 18001- detalla os requisitos para un sistema de xestión da seguridade e saúde no traballo que permita desenvolver e implementar unha política e uns obxectivos acordes a  os requisitos legais e que redunden positivamente non só na seguridade e saúde no traballo, senón tamén as condicións laborais do persoal, a participación dos empregados e a súa implicación nas melloras.

Certificación ISO 45001

 

A Autoridade Portuaria tamén conta cunha verificación externa do seu inventario de emisións, non só no que se refire á propia organización, senón tamén das empresas asentadas no recinto portuario. A Autoridade Portuaria efectuou o cálculo das emisións do recinto portuario desde o ano 2016 e para os alcances 1, 2 e 3.

O alcance 1 fai referencia ás emisións xeradas de maneira directa pola propia organización in situ (calefacción, combustibles…). O alcance 2 refírese ás emisións xeradas pola produción da enerxía eléctrica utilizada pola organización. E finalmente o alcance 3 é o referido a outras emisións indirectas, e no caso do cálculo efectuado pola Autoridade Portuaria de Vilagarcía, refírese principalmente ás emisións realizadas pola comunidade portuaria en canto ao seu consumo enerxético no recinto portuario (combustibles, calefacción, aire acondicionado, enerxía eléctrica…), así como o directamente asociado ás actividades loxísticas e de transporte que se desenvolven nos terreos do dominio público portuario e nas superficies de flotación baixo a competencia do porto.

Agora, este cálculo de emisións foi verificado por un organismo independente, o que supón un acicate á hora de seguir traballando para a redución de emisións e a súa posible compensación nun futuro, para minimizar a pegada de carbono do porto arousán.

O organismo que verificou as emisións do porto de Vilagarcía, ISCC, é un dos sistemas líderes para sustentabilidade e emisión de gases de efecto invernadoiro. A Comisión Europea recoñeceu ISCC como un dos primeiros sistemas de certificación que cumpren cos requisitos da Directiva sobre enerxías renovables ( Renewable Energy Directive- REDE) da Unión Europea.

Certificación ISCC

 

Por outra banda, a Autoridade Portuaria dispón dunha Política de Calidade, Medio Ambiente e Prevención de Riscos Laborais na que se recollen os compromisos da institución nestes ámbitos.

 

 

Ecoports

Outro exemplo da implicación do porto de Vilagarcía nesta materia é a súa integración na rede EcoPorts, unha asociación voluntaria de portos europeos que comparten unha preocupación común pola sustentabilidade e o respecto ambiental. EcoPorts é unha organización de portos verdes cuxo obxectivo é facilitar o intercambio de experiencias e coñecementos entre os seus membros, a fin de contribuír á mellora da eficiencia medio ambiental do conxunto do sector portuario europeo. Para máis información acerca desta iniciativa visite a web www.ecoports.com.