facebook

 

 twitter

 

 youtube

 

 linkedin

   
Venres, 16-Abril-2021
Español (spanish formal Internacional)Galician (Galego)English (United Kingdom)
Mapa web
AddThis Social Bookmark Button

NORMAS REGULADORAS DA CONTRATACIÓN

 

Lei 31/2007, de 30 de outubro, sobre procedementos de contratación nos sectores da agua, a enerxía, os transportes e os servizos postais

Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Ley de Contratos do Sector Público

Orde FOM/4003/2008, de 22 de xullo, pola que se aproban as normas e reglas xerais dos procedementos de contratación de Portos do Estado e Autoridades Portuarias.

 Orde FOM/1698/2013, do 31 de xullo, pola que se modifica a Orde FOM/4003/2008, do 22 de xullo, pola que se aproban as normas e regras xerais dos procedementos de contratación de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias.

 Real Decreto Lexislativo 2/2011, de 5 de setembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Ley de Portos do Estado e da Mariña Mercante

  

Pliego de cláusulas administrativas particulares que rexirá o proceso de selección e homologación de empresas independentes que realizarán as valoracións previstas na disposición transitoria décima do texto refundido da "Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante", aprobado por real decreto lexislativo 2/2011, de 5 de septembro, no ámbito da Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa.  Descargar

- 2 de xuño de 2015

- Prazo de presentación de solicitudes: 15 días naturais dende publicación.

- Acta do sorteo polo que se establece o orden de actuación das empresas independentes que realizarán as valoracións previstas na D.T. Décima do TRLPEMM. Descargar

  

LICITACIÓNS EN CURSO

 

- Anuncio de Inicio do trámite de adxudicación directa do buque Punta Ondartxo.

Data de publicación do anuncio: 5 de marzo
Anuncio: Descargar
Resolución
:
Descargar (15/05/2019)

- Anuncio de Inicio do trámite de adxudicación directa de dous pantalans de formigón e outro material abandonado no porto de Vilagarcía de Arousa.

Data de publicación do anuncio: 5 de marzo
Anuncio: Descargar
Resolución:
Descargar (15/05/2019)

 

- Concurso público de selección de oferta para o otorgamento en reximen de autorización do almacén nº 1 con 2.081,00 m2 no peirao do Ramal (Parcela 01-006)

 

Data de apertura sobres nº1 y nº 2: 28 de dicembre de 2018 ás 11:30h. nas oficinas da Autoridade Portuaria (Peirao de Pasaxeiros)
Data de publicación:
 21 de novembro de 2018
Resolución da Presidenta de correción de erro en nombramento da mesa de contratación Descargar
Resolución da Presidenta convocando concurso Descargar
Anuncio DOG Descargar

Pliego de bases Descargar
Pliego de condicións Descargar
Anexo I - Modelo aval Descargar
Anexo II - Modelo melloras Descargar
Plano de situación Descargar
Resolución da Presidenta adxudicando o concurso Descargar
Anuncio de adxudicación do concurso no DOG Descargar

 

 

 

- Concurso público de selección de oferta para o otorgamento en reximen de autorización do almacén nº 2 con 2.067,00 m2 no peirao do Ramal (Parcela 01-005)

 

Data de apertura sobres nº1 y nº 2: 28 de dicembre de 2018 ás 11:30h. nas oficinas da Autoridade Portuaria (Peirao de Pasaxeiros)
Data de publicación:
 21 de novembro de 2018
Resolución da Presidenta de correción de erro en nombramento da mesa de contratación Descargar
Resolución da Presidenta convocando concurso Descargar
Anuncio DOG Descargar

Pliego de bases Descargar
Pliego de condicións Descargar
Anexo I - Modelo aval Descargar
Anexo II - Modelo melloras Descargar
Plano de situación Descargar
Resolución da Presidenta adxudicando o concurso Descargar
Anuncio de adxudicación do concurso no DOG Descargar

 

- Expediente de contratación 4/18: Ampliación de red en baja tensión enterrada para alimentación a grúas portuarias del muelle Comercial Este

Data de publicación: 11 de outubro de 2018
Orden de contratación Descargar
Pliego de cláusulas administrativas particulares Descargar
Proxecto, inclue pliego de prescripcións técnicasDescargar
Data límite de presentación de ofertas: 31 de outubro de 2018 a las 18:00 horas
Portal de licitación para presentación de ofertas: https://sede.portovilagarcia.gob.es/licitacion 
Acto de apertura de ofertas: día 5 de novembro de 2018 ás 13:00 horas

- Expediente de contratación 3/18: Ampliación de red en baixa tensión enterrada para alimentación de grúas portuarias do muelle Comercial Oeste

Data de publicación: 10 de agosto de 2018
Orden de contratación Descargar
Pliego de condicións Descargar
Proxecto, inclue pliego de prescripcións técnicas Descargar
Data límite de presentación de ofertas: 30 de agosto de 2018 ás 18:00 horas
Portal de licitación para presentación de ofertas: https://sede.portovilagarcia.gob.es/licitacion
Apertura de ofertas do 7 de setembro de 2018 as 12:00 horas: suspendido
Acto de apertura de ofertas: día 12 de setembro de 2018 as 13:00 horas
Acta da Mesa de Contratación do acto de apertura do Sobre Único Descargar

Resolución do Órgano de Contratación adxudicando o contrato Descargar

 

 - Expediente de subasta 1/18: Enaxenación mediante subasta pública do buque Punta Ondartxo.

Data de publicación: 3 de maio de 2018
Procedemento: Subasta pública, a sobre pechado, con tres licitacións, dacordo a o establecido no Pliego de Bases.
Pliego de Bases Descargar
Anuncio BOE Descargar
Anuncio BOE comunicando deserta a subasta: Descargar

 

- Expediente de subasta 2/18: Enaxenación mediante subasta pública de dous pantaláns de hormigón e outro material abandoado no Porto de Vilagarcía de Arousa.

        Data de publicación: 3 de maio de 2018
       Procedemento: Subasta pública, a sobre pechado, con tres licitacións, dacordo a o establecido no Pliego de Bases.
        Pliego de Bases Descargar
        Anexo Número 1 Descargar
        Anuncio BOE Descargar
        Anuncio BOE comunicando deserta la subasta: Descargar       

 

 - Expediante de contratación 2/18: Servizo de consultoría para o asesoramento do sistema integrado de xestión na Autoridade Portuaria de Vilagarcía.

Data da publicación: 9 de marzo de 2018
Procedimiento: Negociado sen publicidade
Pliego de condiciones      Descargar 
Pliego de prescripcións técnicas       Descargar

 

- Expediente de contratación 1/18: Servizo de limpeza de locais e oficinas da Autoridade Portuaria de Vilagarcía.

 

Procedemento: Aberto
Pliego de condicións      Descargar 
Pliego de prescripcións técnicas       Descargar
Anuncio BOE       Descargar

 

- Suministro de enerxía elécrtrica nas instalacións da zona portuaria de Vilagarcía de Arousa.

Procedemento: Aberto
Pliego de condicións      Descargar 
Pliego de prescripcións técnicas       Descargar
Anexo pliego de prescripcións técnicas       Descargar
Anuncio BOE       Descargar
Anuncio DOUE       Descargar
Corrección de errores no pliego de condicións       Descargar

 

Concurso público para o outorgamento da concesión C-0149 para a explotación das edificacións e superficies anexas ao faro de Corrubedo.

     Procedemiento: Aberto
     Anuncio BOE      Descargar
     Pliego de bases      Descargar
     Anexo I.1 - Plano situación       Descargar
     Anexo I.2 - Planos parcelas      Descargar
     Anexo I.3 - Plano instalacións parcela 99-027     Descargar
     Anexo I.4 - Plano instalacións parcela 99-028     Descargar
     Anexo I.5 - Planos instalacións parcelas 99-029 a 99-032      Descargar
     Anexo II - Modelo de aval      Descargar
     Anexo III - Modelo outros aspectos      Descargar
     Anexo IV - Pliego condicións      Descargar
    
     Anexo V - Informe municipal      Descargar
     Anexo VI - Informe Demarcación de Costas de Galicia      Descargar     

 

- Concurso público para o outorgamento da concesión C-0149 para a explotación das edificacións e superficies anexas ao faro de Punta Insua. 

     Procedemento: Aberto
     Anuncio BOE      Descargar
     Pliego de bases      Descargar 
     Anexo I.1 - Plano situación       Descargar
     Anexo I.2 - Plano parcela      Descargar 
     Anexo I.3 - Plano instalacións     Descargar
     Anexo I.4 - Distribución actual      Descargar
     Anexo II - Modelo de aval      Descargar
     Anexo III - Modelo outros aspectos      Descargar
     Anexo IV - Pliego condicións      Descargar
    
     Anexo V - Informe municipal      Descargar

     Anexo VI - Informe Demarcación de Costas de Galicia      Descargar     

 

 - Expediente de contratación 3/17: Aluguer de larga duración renting, dun vehículo de representación da Autoridade Portuaria de Vilagarcía.

     Procedemento: Negociado sen publicidade.
     Pliego de Condicións      Descargar
     Pliego de prescripcións técnicas    Descargar 
 

- Peirao da rampa do Cavadelo.

      Procedemento: Aberto
    
  Pliego de bases      Descargar
      Proxecto      Descargar 
      Anuncio de licitación BOE       Descargar

 

- Viga carril para grúas do Peirao Comercial Oeste.

      Procedemento: Aberto
    
  Pliego de bases      Descargar
    
  Proxecto      Descargar 
     
Anuncio de licitación BOE       Descargar

 

- Concurso público para o outorgamento da concesión C-0149 para a explotación das edificacións e superficies anexas ao faro de Punta Insua.

     Procedemento: Aberto
     Pliego de bases      Descargar 
     Anexo I.1 - Plano Situación       Descargar
     Anexo I.2 - Plano parcela      Descargar 
     Anexo I.3 - Plano instalacións     Descargar
     Anexo I.4 - Distribución actual      Descargar
     Anexo II - Modelo de aval      Descargar
     Anexo III - Modelo outros aspectos      Descargar
     Anexo IV - Pliego condicións      Descargar
    
     Anexo V - Informe municipal      Descargar
 
     Anuncio BOE      Descargar

 

- Aluguer de larga duración renting, de dous vehículos para a policía portuaria, dous para mantenemento e un para axudas á navegación.

 

Procedemento: Negociado sin publicidade
Pliego de condicións      Descargar 
Pliego de prescripcións técnicas       Descargar

 

Concurso público para o otorgamento da concesión C-0147 con destino a avituallamento de combustible a embarcacións e unha autorización para a prestación do servizo de avituallamento de combustible.

 

Procedemento: Aberto
Pliego de bases
   Descargar
Anexo I - Planos de superficies da concesión      Descargar 
Anexo II - Pliego de condicións que regulará a concesión e autorización de actividade       Descargar
Anexo III - Modelo de Aval     Descargar 
Anexo IV - Modelo de Melloras    Descargar
Anexo V - Documento de tasación das instalacións   Descargar
Doce - Anuncio Concurso   Descargar
Anuncio BOE      Descargar

 Servicio de mantenemento integral dos sistemas multifunción de impresión dixital.

Procedemento: Negociado sin publicidade
Pliego de condicións      Descargar 
Pliego de prescripcións técnicas       Descargar

 

 

Concurso público para o otorgamento da concesión C-0144 situada na zona do Cavadelo

Procedemento: Aberto
Pliego de bases      Descargar 
Anexo I- Plano 1 - Parcelas obxecto da concesión       Descargar
Anexo I- Plano 2 - Instalacións obxecto da concesión      Descargar 
Anexo I- Plano 3 - Detalle Naves Parcelas     Descargar
Anexo II- Pliego de Condicións      Descargar
Anexo III- Modelo de aval      Descargar
Anexo IV- Modelo de melloras      Descargar
DOUE-Anuncio concurso      Descargar
Anuncio BOE      Descargar

 

Concurso público para o otorgamento da concesión C-0143 situada no peirao de Ferrazo-Norte

Procedemento: Aberto
Pliego de bases      Descargar 
Anexo I- Plano 1 - Parcelas obxecto de concesión       Descargar 
Anexo I- Plano 2 - Instalacións obxecto de concesión      Descargar 
Anexo I - Plano 3 - Limitación Plan de emerxencia interior     Descargar
Anexo I - Plano 4 - Posible ampliación    Descargar
Anexo I - Plano 5 - Coordenas límite de parcelas      Descargar
Anexo II - Pliego de condicións      Descargar 
Anexo III - Modelo de aval      Descargar
Anexo IV - Modelo de melloras      Descargar
Anexo IV - Información xeotécnica da parcela 06-025      Descargar
DOUE - Anuncio concurso      Descargar
Anuncio BOE      Descargar

 

Mobiliario para o edificio de oficinas da Autoridade Portuaria no peirao de Pasaxeiros

 

Procedemento: Negociado sin publicidade.
Pliego de condicións       Descargar (3 Mb Pdf)
Relación de unidades       Descargar (0,5 Mb Zip)
Planos planta      Descargar (0,3 Mb Zip)

 

 


 

ADXUDICACIÓNS

 

 

 

 - Expediente de contratación 2/18: Servizo de consultoría para o asesoramento do sistema integrado de xestión na Autoridade Portuaria de Vilagarcía.

 

Fecha de adxudicación: 1 de outubro de 2018 
Adxudicatario: Oscar Patiño García
Importe: 65.000,00 € (IVA excluido) 
Procedemento: Negociado sin publicidade 
Presuposto base de licitación: 76.500,00 € (IVE excluído)

 

- Expediente de contratación 1/18: Servicio de limpieza de locales y oficinas de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía.

Fecha de adjudicación: 11 de junio de 2018 
Adjudicatario: Limpergal, S.L.
Importe: 179.613,50 € (IVA excluido) 
Procedimiento: Abierto 
Presupuesto base de licitación: 198.000,00 € (IVE excluído) 
Anuncio BOE Descargar

        - Alquiler de larga duración renting, de un vehículo de representación de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía.

 Fecha de adjudicación: 18 de septiembre de 2017
Adjudicatario:
Alvegal, S.L.
Importe:
41.280,00 € (IVA excluido)
Procedimiento:
Negociado sin Publicidad
Presupuesto base de licitación: 43.200,00 € (IVE excluído)

      - Muelle da rampa do Cavadelo.

Data de adxudicación: 30 de juño de 2017
Adxudicatario: Marcor Xove, S.L.
Importe: 346.641,32 € (IVA excluido)
Procedemento: Aberto
Presuposto base de licitación: 398.740,13 € (IVE excluído)
BOE: Ver

 

-Viga carril para grúas do Peirao Comercial Oeste.

 Data de adxudicación: 30 de juño de 2017
Adxudicatario: Comsa, S.A.
Importe: 297.075,29 € (IVA excluido)
Procedemento: Aberto
Presuposto base de licitación: 349.994,45 € (IVE excluído)
BOE: Ver

 

Alquiler de larga duración renting, de dous vehículos para a policía portuaria, dous para mantenmento e un para axudas á navegación

Fecha de adxudicación: 11 de outubro  de 2016
Adxudicatario: Alvegal, S.L.
Importe: 157.200,00 € (IVE excluído) 
Procedemento: Negociado sin publicidad
Presuposto base de licitación: 174.900,00 € (IVE excluído)

 

- Servizo de Mantemento Integral dos Sistemas Multifunción de Impresión Dixital

           Data de adxudicación: 13 de xuño de 2016
           Adxudicatario:
Canon España, S.A. - Delegación Rías Baixas.
           Procedemento:
Negociado sen Publicidade
           Presuposto base de licitación: 25.000 € (IVE excluido)

 

- Aluguer de larga duración renting, de dous vehículos para policía portuaria, dous para mantenemento e un para axudas á navegación.

Resolución:  Deserto
Fecha da resolución: 15 de xuño de 2016

 

Pavimentación do Muelle Comercial Este

Fecha de adxudicación: 17 de novembro de 2015
Adxudicatario: Nemesio Ordóñez, S.A.
Importe: 94.206,32 € (IVE excluído) 
Procedemento: Negociado sin publicidade
Presuposto base de licitación: 120.068,45 € (IVE excluído)

 

Servicio de limpeza de oficinas e locáis da Autoridade Portuaria de Vilagarcía

Data de adxudicación: 27 de outubro de 2015
Adxudicatario: Limpergal, S.L.
Importe: 133.570,00 € (IVE excluído) 
Procedemento: Aberto
Presuposto base de licitación: 156.000,00 € (IVE excluído)
BOE: Ver

 

Ferrocarril a Ferrazo Fase 2 (conexión ferroviaria a la terminal de contenedores)

Data de adxudicación: 15 de maio de 2015 
Adxudicatario: Comsa, S.A.U. -Atlántica de Construcción y Medio Ambiente, S.L.
Importe: 1.067.067,58 € (IVA excluído) 
Procedemento: Aberto
Presuposto base de licitación: 1.473.36,41 € (IVE excluído)
BOE: Ver

 

Reforma y ampliación del edificio de la Autoridad Portuaria

Data de adxudicación: 15 de mayo de 2015 
Adxudicatario: Ogmios Proyectos, S.L.
Importe: 583.997,13 € (IVA excluído) 
Procedemento: Abierto
Presuposto base de licitación: 799.996,07 € (IVE excluído)
BOE: Ver

 

Pavimentación interior do Porto de Vilagarcía

 

Data de adxudicación: 31 de Xullo de 2014 
Adxudicatario: Nemesio Ordóñez, S.A.
Importe: 991.027,31 € (IVE incluído) 
Procedemento: Aberto
Presuposto base de licitación: 999.915,56 € (IVE excluído)
BOE: Ver

 

Instalación do sistema de control de accesos e vixilancia no porto de Vilagarcía de Arousa.

 Data de adxudicación: 6 de novembro de 2012
Adxudicatario: Emetel Sistemas, S.L.
Importe: 166.018,00 € (IVE excluído) 
Procedemento: Negociado sen publicidade
Orzamento base de licitación: 199.863,00 € (IVE excluído)

 

 Dragado da dársena do peirao de Comboa, fosas de atraque dos peiraos de Ferrazo e Comboa e novo peirao Comercial Este.

 Data de adxudicación: 5 de octubre de 2012
Adxudicatario: María Alcira Mariño Lijó
Importe: 286.945,45 € (IVE excluído) 
Procedemento: Negociado sen publicidade
Orzamento base de licitación: 295.820,05 €  (IVE excluído)

 

 Execución da obra: Proxecto construtivo do ferrocarril ao peirao de Ferrazo, Fase 1.

  Data de adxudicación: 19 de abril de 2012
Adxudicatario: Comsa, S.A.
Importe: 5.009.244,48  (IVE excluído)
Procedemento: Abierto
Orzamento base de licitación: 5.706.589,72  (IVE excluído)
DOUE: Ver
BOE: Ver

 

 Formalización do contrato correspondente á obra: Redacción do proxecto construtivo "mellora portante da esplanada de Ferrazo".

Data de adxudicación: 12 de maio de 2011
Adxudicatario: Sacyr S.A.U.
Importe: 5.009.244,48  (IVE excluído)
Procedemento: Aberto
Orzamento base de licitación: 5.706.589,72 
(IVE excluído)
DOUE:
Ver

BOE:
Ver

 

 

Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra política de privacidad.

Acepto las cookies.